Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný užívateľský celok Mestské lesy Revúca sa nachádza v lesnej oblasti Revúcka vrchovina a rožňavská kotlina a v južnej časti Stolických vrchov. Výmera lesných pozemkov je 1 363,37 ha. Predmetné pozemky sa nachádzajú v obvode lesného hospodárskeho celku Revúca, v katastrálnych územiach Revúca a Mokrá Lúka.

Celková výmera lesných porastov je 1 348,44 ha, ostatnú plochu tvoria lesné cesty, lesné sklady a iné. Najväčšiu časť lesných porastov (96%) tvoria lesy hospodárske a to plochou 1 291,85 ha, potom sú to lesy ochranné 43,40 ha (3%) a lesy osobitného určenia 13,19 ha (1%)

V súčasnosti sa hospodári podľa vyhotoveného lesného hospodárskeho plánu na obdobie rokov

2005 – 2014, ktorý bol schválený Krajským lesným úradom v Banskej Bystrici. Vypracovali ho pracovníci Lesoprojektu vo Zvolene.

Zásoba lesných porastov je 383 340 m³, z toho je zásoba listnatá 366 169 m³ a ihličnatá 17 171 m³. V zastúpení drevín prevládajú listnáče až 96%. Najrozšírenejší je buk, menej hrab, javor, breza, dub, topoľ, jelša a jaseň. Z ihličnatých drevín má najväčšie zastúpenie smrek, v menšej miere smrekovec, borovica a jedľa. Niekoľko lesných porastov je evidovaných jako zdroj lesného reprodukčného materiálu v členení podľa JPRL.

V lesoch máme zastúpený len hospodársky tvar lesa vysoký. Zastúpenie pôvodných drevín, zvyšuje stabilitu porastov, produkciu akostnej drevnej hmoty ako aj plnenie ostatných funkcií lesa.

Na 10 rokov (2005-2014) je schválená celková ťažba vo výške 94 671 m³, z toho je ťažba ihličnatá 4 119 m³ a listnatá 90 552 m³. Obnovná ťažba činí 86 513 m³ a výchovná 8 158 m³.

Obnovnú ťažbu vykonávame prostredníctvo okrajových clonných rubov. Tento rub jcharakteristický štyrmi fázami. Prvá fáza je prípravný rub, počas ktorého sa vyčlení v poraste pás o šírke 1 až maximálne 2 výšky porastu. Prípravný rub sa realizuje prostredníctvom miernych zásahov, kedy sa z porastu odstraňujú menej kvalitné, poškodené stromy. Po prvej fáze nasleduje semenný rub.V tejto fáze je dôležité využiť a následne podporiť prirodzenú obnovu lesa. V tretej fáze sa aplikuje presvetľovací rub, počas ktorého sa z porastu odstraňujú tieniace jedince aby sa dosiahlo presvetlenie jednotlivých skúpín drevín. Po dostatočnom presvetlení porastu a vytvorení prirodzenej obnovy sa realizuje dorub. Dorub tvorí poslednú štvrtú fázu porastu, v ktorej sa porast dorúbe a celkom odcloní. Hlavný zámer uplatňovaného podrastového hospodárskeho spôsobu je vo využití kvalitného prirodzeného zmladenia. Prostredníctvom presvetlovania porastu sa podporuje a usmerňuje prirodzená obnova lesa.

Lesný hospodársky plán predpisuje obnovu lesa na 230,68 ha, z toho obnovu prirodzeným zmladením na 170,82 ha (74%) a obnovu umelú na 59,86 ha (26%). Prirodzené zmladenie a umelú obnovu je potrebné ďalej chrániť proti zveri a proti burine. Ochranu proti zveri realizujeme natieraním mladých výhonkov repelentami na jednotlivé stromčeky. Ochrana proti burine sa vykonáva ručne a to vyžínaním.

V prípade, že sa v lese nevytvorí dostatočné prirodzené zmladenie, je potrebné ostávajúce plochy umelo zalesniť. Umelé zalesňovanie sa robí dosádzaním vypestovaným alebo nakúpeným reprodukčným materiálom, ktorý upravuje zákon SNR č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

Prevažná časť rerodukčného materiálu pochádza z vlastnej produkcie. Mestské lesy Revúca prevádzakujú dve lesné škôlky o celkovej výmere 0,75 ha,pričom jedna z nich sa nachádza na LPF. Pestujeme v nich základné druhy drevín ako je smrek, smrekovec, borovica, buk a jedľa.

Výchovnú ťažbu realizujeme prebierkami s rôznou intenzitou zásahu. Výchovnými zásahmi sa snažíme zabezpečiť nezávislý rast stromov, zvyšovanie kvality produkcie, stability porastu a úpravu drevinového zloženia. V rámci výchovy porastu realizujeme prerezávky na ploche skutočnej 73,84 ha a následnej 121,03 ha. Lesný hospodársky plán ďalej predpisuje prebierky v porastoch nad 50 rokov na ploche 231,40 ha a prebierky do 50 rokov na ploche 109,77 ha.

Medzi hospodárske spôsoby používané v lesníctve patrí aj holorubný hospodársky spôsob. Tento spôsob možno uplatniť na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými spôsobmi (v borovicových lesných porastoch, v topoľových, vŕbových a agátových lesných porastoch, v energetických porastoch a na lesných plantážach a pri rekonštrukcii lesa). V rámci jednotiek priestorového rozdelenia lesa nám lesný hospodársky plán predpisuje holorubný hospodársky spôsob v štyroch porastoch. Je to hrabovo-agátový porast č. 359, hrabový porast č.366 a 388 a tiež porast č. 500 B. Celková plocha holorubného hospodárskeho spôsobu je vo všetkých štyroch porastoch spolu 9,98 ha. Aj v týchto porastoch sa snažíme dosiahnuť prirodzenú obnovu podrastovým hospodárskym spôsobom.

Na území Mestských lesov Revúca, spol. s r.o. sa nachádza prírodná rezervácia Hodošov les, ktorá vznikla v roku 1997 na podnet Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Comments are closed.