OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

13248 – MST

Vestník č. 212/2012 – 06.11.2012

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

 1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

IČO: 31673449 Šafárikova 1, 050 01 Revúca Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestské lesy, Revúca spol. s.r.o.

Kontaktná osoba: zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Helena Polónyi, zodpovedná za predmet zákazky: Ing.

Ladislav Szabó

Mobil: +421 905826576

Telefón: +421 584426570

Fax: +421 584423992

Email: polonyi@orangemail.sk

Ďalšie informácie možno získať na:

už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:

už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

 1. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

 1. Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom Zatriedenie subjektu podľa zákona

§ 6 ods. 1 písm. f)

 1. Hlavný predmet alebo predmety činnosti Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby

 1. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis

 1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Nákladné vozidlo s lesnou nadstavbou

 1. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Tovary

Kúpa

Hlavné miesto dodania tovarov: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

 1. Oznámenie zahŕňa Verejnú zákazku
 1. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je 1 ks nového nákladného auta – Nákladné auto s hydraulickou rukou a s klanicovou nadstavbou

pre odvoz krátkeho a dlhého dreva v náročnom lesnom teréne

nákladné auto – lesovoz – v prevedení s hydraulickou rukou uloženou za kabínou

univerzálna nadstavba na odvoz krátkeho aj dlhého dreva s vyberateľnými klanicami

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 34144000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 34223300-9

 1. Rozdelenie na časti

Nie

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení

Nie

 1. Množstvo alebo rozsah zákazky

 1. Celkové množstvo alebo rozsah

1 ks nákladné motorové vozidlo

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota: 160 000,0000 EUR

 1. Opcie

Nie

 1. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Hodnota: 25

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 1. Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka sa nevyžaduje

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia

Predmet verejnej zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Číslo osi: 1, Názov opatrenia: 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, Názov projektu: Rast efektivity využitia produkčnej hodnoty lesov obstaraním prostriedkov na nakladanie a odvoz dreva pre Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

 1. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

Skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá, nemusí vytvoriť určitú právnu formu, ale musí stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a ktorý bude konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.

 1. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy Nie
 1. Podmienky účasti

 1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní – osobné postavenie Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 26 ods. 3 alebo 4 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené:

§ 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk

§ 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk

§ 26 ods. 1 písm. c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk § 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/poisťovní nie starším ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk § 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované v predchádzajúcich ustanoveniach nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. Odôvodnenie primeranosti a potreby: vyplýva z ustanovenia § 26 zákona

 1. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nepožaduje sa

 1. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač podľa § 28 ods.1 písm. l/1 predloží fotodokumentáciu a opis výrobku, ktorý sa má dodať s uvedením

technických parametrov ponúknutého tovaru s príslušenstvom podľa opisu zákazky, ktorý je podrobne uvedený v časti B súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Táto podmienka účasti je primeraná vzhľadom na predmet zákazky, a potrebná pre porovnanie technických parametrov požadovaných verejným obstarávateľom.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)

Technické parametre ponúkaného tovaru musia zodpovedať minimálnym štandardom uvedeným v časti B súťažných podkladov

ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia Áno

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie. Presný termín zahájenia a ukončenia elektronickej aukcie závisí od prípadného uplatnenia žiadosti o nápravu.

Priebeh elektronickej aukcie je nasledovný: Uchádzač, ktorý nebol vylúčený pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a splnenia technických a obsahových požiadaviek, bude elektronicky vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii. Zodpovedná osoba uchádzača, identifikovaná v ponuke v bode 15.9, bude vyzvaná na prihlásenie sa do aukčnej siene a kontaktovaná pri realizácii súťažného kola elektronickej aukcie.

Elektronická aukcia bude dvojkolová, t.j. zadávacie kolo slúži uchádzačovi k prihláseniu sa do aukčnej siene a zadaniu vstupných cien tak ako ich nadefinoval vo svojej ponuke a k oboznámeniu sa s procesom elektronickej aukcie pred zahájením súťažného kola. Súťažné kolo bude zahájené v termíne stanovenom vo výzve na účasť v elektronickej aukcii minimálne 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve a v pravidlách on-line elektronického výberového konania podľa časti A2 Kritériá hodnotenia ponúk a pravidlá ich uplatnenia (manuál elektronickej aukcie) súťažných podkladov.

IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 1/2012/V0

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Nie

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 22.11.2012 15:00 Úhrada za súťažné podklady Nie

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

05.12.2012 12:00

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu Dátum: 31.03.2013 IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 05.12.2012 13:00 Miesto (ak sa uplatňuje)

Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)

Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie v súlade s § 43 ods. 3 zákona nebude uchádzačom umožnená účasť na otváraní ponúk, a neobdržia zápisnicu o otváraní ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať

Nie

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Áno

Operačný program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Číslo osi: 1, Názov opatrenia: 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, Názov projektu: Rast efektivity využitia produkčnej hodnoty lesov obstaraním prostriedkov na nakladanie a odvoz dreva pre Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

VI.3. Ďalšie informácie

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j.

Príloha: OZNAMENIE-O-VYHLASENI-VEREJNEHO-OBSTARAVANIA-186327.pdf

Comments are closed.