OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

830 – VST

Vestník č. 13/2013 – 18.01.2013

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 7 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

 1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

IČO: 31673449 Šafárikova 1, 050 01 Revúca Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestské lesy, Revúca spol. s.r.o.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Szabó Telefón: +421 584426570 Fax: +421 584423992 Email: msl.revuca@stonline.sk

 1. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

 1. Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. f)

 1. Hlavný predmet alebo predmety činnosti Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby

 1. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

 1. Opis

 1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Nákladné vozidlo s lesnou nadstavbou

 1. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Tovary

Kúpa

Hlavné miesto dodania tovarov: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Šafárikova 1, 050 01 Revúca NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)

SK032

 1. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je 1 ks nového nákladného auta – Nákladné auto s hydraulickou rukou a s klanicovou nadstavbou pre odvoz krátkeho a dlhého dreva v náročnom lesnom teréne •nákladné auto – lesovoz – v prevedení s hydraulickou rukou uloženou za kabínou •univerzálna nadstavba na odvoz krátkeho aj dlhého dreva s vyberateľnými klanicami

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 34144000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 34223300-9

 1. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota: 190 680,0000 EUR Vrátane DPH Sadzba DPH (%): 20

ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž

IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia

Áno

IV.3. Administratívne informácie IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

1/2012/VO

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Áno

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa

Číslo oznámenia vo VVO: 13248-MST, číslo VVO 212/2012 z 06.11.2012

Iné predchádzajúce uverejnenia: Nie

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

Názov: KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013 V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

10.01.2013

V.2. Počet predložených ponúk

1

V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva R.CH., s.r.o.

IČO: 36320706

Ruskovce 88 , 956 54 Ruskovce

Slovensko

Telefón: +421 903733707 Email: vyroba@rch-ruskovce.akV.4. Informácie o hodnote zmluvy

Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky

Hodnota: 160 000,0000 EUR Bez DPH

Celková konečná hodnota zákazky

Hodnota: 158 900,0000 EUR Bez DPH

V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy

Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Áno

Ak áno, uveďte

Operačný program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Číslo osi: 1, Názov opatrenia: 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, Názov projektu: Rast efektivity využitia produkčnej hodnoty lesov obstaraním prostriedkov na nakladanie a odvoz dreva pre Mestské lesy, Revúca spol. s r.o.

VI.2. Ďalšie informácie

Zoznam členov hodnotiacej komisie:

PredsedaRoman MelicherRiadenie dopravy a odbytu dreva členIng. Ladislav SzabóKonateľ spoločnosti Mestské lesy, Revúca spol. s r.o. členDušan LabošVodič nákladného auta s hydraulickou rukou VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

15.01.2013

Príloha: OZNAMENIE-O-VYSLEDKU-VEREJNEHO-OBSTARAVANIA-191006.pdf

Comments are closed.