O nás

O nás

Základné informácie o firme
Mestské lesy Revúca, s. r. o. sú obchodná spoločnosť so 100 % účasťou mesta Revúca. Firma bola založená 7. 6. 1993. Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie, konateľ firmy a 3-členná dozorná rada.
Mestské lesy Revúca, s. r. o. hospodária na 1363 ha lesnej pôdy na základe nájomnej zmluvy s mestom Revúca.

O lese
Lesy mesta Revúca sa nachádzajú v Slovenskom rudohorí v podcelkoch Stolické vrchy a Revúcka vrchovina v nadmorských výškach od 300 do 1018 m.n.m., prevažne v 3. a 4. lesnom vegetačnom stupni.
Najväčšie zastúpenie v revúckych mestských lesoch má buk ( až 69 % ). Z ďalších drevín sa v lesných porastoch vyskytuje hrab, javor horský, javor mliečny, jaseň, breza, osika, lipa a ďalšie. Zastúpenie ihličnatých drevín (smrek, jedľa a borovica ) je len 2,66 %.

Hospodárenie v lese
História
Mesto Revúca kúpilo lesy od Coburgovcov v roku 1857. Vysoká odborná úroveň a najmä veľmi zodpovedný vzťah k lesnému majetku sprevádzali hospodárenie v revúckych mestských lesoch od začiatku. Odborná úroveň hospodárenia bola pozitívne ovplyvnená aj tým, že v neďalekej Jelšave bolo
riaditeľstvo coburgovských lesov na čele s jedným z najvýznamnejších lesníkov 19. storočia – Ľudovítom Greinerom. Jeden z jeho synov dokonca vykonával funkciu lesmajstra v revúckych mestských lesoch.
Obnova lesa sa realizovala podrastovým spôsobom semennými výstavkami. V lesoch sa hospodárilo podľa lesných hospodárskych plánov už od roku 1874. Ťažba sa vykonávala najmä v zime. Mesto prevádzkovalo lesné škôlky na pestovanie sadeníc a vykonávali sa práce v pestovaní lesa. Vyťažené drevo bolo určené pre bane, remeselníkov a na výrobu dreveného uhlia pre železiarsku výrobu. Časť dreva sa použila ako palivo pre občanov, školy, cirkev a podobne.
Súčasnosť
Novodobá história revúckych mestských lesov začala v roku 1993. Hlavnou úlohou našej firmy je zodpovedné hospodárenie a zveľaďovanie lesov v majetku mesta Revúca. Pri obnove lesných porastov používame podrastový hospodársky spôsob s prírode blízkym hospodárením. Práce v pestovaní lesa realizujeme prevažne vo vlastnej réžii a ťažbové práce dodávateľsky. Máme vlastnú dopravu dreva a prevádzkujeme lesné škôlky. Podmienky pre hospodárenie v našich lesoch sú náročné a do značnej miery
obmedzujúce. Sú to najmä technologické podmienky ( sklony svahov nad 50 %, staré vozové cesty, veľmi členitý reliéf ), nepriaznivá veková štruktúra a podobne. Doterajšie výsledky hospodárenia sú napriek tomu dobrým predpokladom pre ďalšie zlepšovanie stavu a odolnosti lesa aj v súvislosti s klimatickou
zmenou.

Ochrana prírody a životného prostredia
Pri hospodárení v lese zohľadňujeme plnenie celospoločenských funkcií lesa. Využitie jemnejších spôsobov pri výchove a obnove lesa je samozrejmé. Okrem toho od založenia našej firmy spolupracujeme
pri ochrane prírody a životného prostredia. V roku 1997 bola na náš podnet na území revúckych mestských lesov vyhlásená PRÍRODNÁ REZERVÁCIA HODOŠOV LES. Rovnako na náš návrh bola vyhlásená ochrana výnimočných stromov. V rámci našich lesov certifikovaných podľa FSC sme 5 % lesných porastov zaradili do bezzásahovej zóny. V lese ponechávame mŕtve drevo a stovky stromov na dožitie. Úspešná je napríklad aj naša spolupráca so štátnou ochranou prírody a organizáciou na ochranu dravcov pri ochrane hniezdísk orlov alebo vzácnych rastlín.

Certifikácia lesa
Od roku 2008 sme certifikovaní podľa štandardov FSC (Forest Stewardship Council). Naša firma sa týmto certifikátom zaväzuje k dodržiavaniu princípov trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle legislatívy a podľa stanovených kritérií certifikačnej schémy FSC. Certifikácia lesa je proces hodnotenia a inšpekcie jednotlivých lesných celkov a porastov, overenia či sú obhospodarované podľa dohodnutého súboru štandardov. Certifikát FSC zaručuje, že drevo pochádza z lesa obhospodarovaného
prírode blízkym spôsobom. Mestské lesy Revúca, s. r. o. sú členom skupinovej certifikácie lesa v rámci Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov.

Poľovníctvo
Mestské lesy Revúca, s. r. o. je užívateľom poľovného revíru. Poľovanie v našom revíri je veľmi náročné, ale najmä vďaka krásnemu prírodnému prostrediu aj zaujímavé.

Zaujímavosti revúckych mestských lesov
Už samotná história hospodárenia v našich lesoch je zaujímavá. Kópie záznamov z mestských protokolov a starých máp (niektoré z polovice 19. storočia), alebo informácie o spôsobe hospodárenia ukazujú obraz lesníctva 19. storočia v našom regióne.
Medzi zaujímavosti našich lesov patria rôzne neobvyklé skalné útvary, napríklad „skalný hríb“. Takmer bežnými sú u nás stromy mimoriadnych rozmerov, hrubé buky, jasene, javory aj jedle. Rastie u nás jedna z najväčších čerešní vtáčich na Slovensku. Má priemer 89 cm a výšku 31 m. V porastoch sa nájdu aj stromy neobvyklých tvarov a iné zaujímavosti slovenských lesov. V revúckych mestských lesoch je možné vidieť stopy po starých baniach, zvyšky vysokej pece na tavenie železnej rudy alebo obdivuhodné stavebné diela nedostavanej železničnej trate do Tisovca.